Fullmäktiges ordförande vill se samarbete

Respekt. ”Alla i fullmäktige är folkvalda, oberoende om man kom in som röstdrottning eller -kung, eller med minsta möjliga marginal. Alla ska behandlas med respekt, säger Tarja Rinne. Foto: Mikael Heinrichs
Samarbete, förtroende och ansvar är ledorden för fullmäktiges nya ordförande Tarja Rinne (SFP) som vill höja Pargas image utåt.
Tarja Rinne sitter nu i Pargas stadsfullmäktige för andra perioden, men har hunnit också med både nämnduppdrag och stadsstyrelsearbete.
– Jag funderade faktiskt länge på om jag skulle tacka ja då det här erbjudandet dök upp. Jag diskuterade med vår förra fullmäktigeordförande Barbara Heinonen som nu är stadsdirektör i Mariehamn om saken och bestämde mig att tacka ja.
Till saken hör nämligen att Rinne tvekade in i det sista med att över huvud taget ställa upp i valet.
– Jag tänkte inte alls ställa upp, men blev övertalad. Jag resonerade att jag väl kan ställa upp, men att jag knappast kommer in – och sedan ett par månader senare står jag där som fullmäktigeordförande.

Tarja Rinne

  • Född i Björneborg.
  • Gått skolan i Säkylä.
  • Frånskild, tre barn.
  • Studerat nordisk filologi vid Åbo universitet.
  • Arbetat som översättare för Pargas stad och länsstyrelsen, gick i pension som överinspektör. Har arbetat i Sverige, Tyskland och Österrike.
  • Hobbyn: läser, värnar om vännerna, barnen och barnbarnen.
  • Oväntad koppling: ex-mannen är barnbarn till PK:s grundare Karl Johan Wiss.
  • Dold talang: Partivännerna kallar mig till orakel.

Hon tar förtroendeuppdraget på största allvar och vill visa sig värd det förtroende hon fått. 39 procent av fullmäktigeförsamlingarna i vårt land har en kvinnlig ordförande – något som Rinne är stolt av att vara delaktig i. Andelen har ökat betydligt under de senaste årtiondena. Pargas ligger dessutom bra till i den statistiken: Rinne är redan den fjärde kvinnan som valts till fullmäktigeordförande.
– Alla i fullmäktige är folkvalda, oberoende om man kom in som röstdrottning eller -kung, eller med minsta möjliga marginal. Alla ska behandlas med respekt. Jag vill främja det politiska ansvaret och fullmäktigearbetet som ska vara resultatorienterat, där alla tänker på ortens och dess invånares bästa. Det tekniska som hör till uppdraget lär man sig nog.
För att främja samarbetet och dialogen mellan tjänstemän och förtroendevalda har vi på mitt initiativ tillsammans med stadsdirektör Patrik Nygrén och stadsstyrelsens ordförande Mikael Holmberg (SFP) kommit överens om att hålla regelbundna, informella samtal där vi för en dialog på ett mer allmänt plan med respekt för varandras uppdrag.
– Meningen är inte att hålla ”hemliga möten”, utan det handlar främst om att hålla varandra på kartan och bidra till bra dialog i syfte att uppnå ett hållbart beslutsfattande.
Enligt Rinne är det rådande politiska klimatet i staden bättre än tidigare. Nämnderna tar sitt ansvar och förhåller sig till exempel nu i budgettider mer realistiskt till investeringar och kommer inte längre med ”önskelistor” som är omöjliga att genomföra.
Att hålla ekonomin i balans med den utmanande befolkningsstrukturen som råder är en av de viktigaste uppgifterna för fullmäktige. Befolkningsutvecklingen är en utmaning. Samtidigt måste man våga visionera. Hit hör bland annat markanskaffningar och -planering.
– S:t Karins och Lundo ligger bra till logistiskt med tanke på Åbo och därför ligger tanken om Kurkelavägens förlängning nära mitt hjärta.
Hur kom du egentligen in i politiken?
– Jag antar att min bakgrund som föreningsaktiv och scout kanske har spelat in. Jag valde inte SFP utan SFP valde mig. Det var en lokalavdelningsordförande som ringde mig då jag arbetade som översättare vid staden och frågade om jag var intresserad av att komma med som sekreterare. På den vägen är det.
Tvåspråkigheten och värnandet om den är något som ligger Rinne nära hjärtat.
– För mig som finskspråkig har det varit viktigt att sprida vikten av tvåspråkighet i Finland. Jag vet inte hur jag har lyckats med det, men jag hoppas i alla fall att jag kunnat bidra. Mina barn har gått i svenskspråkig skola och jag är själv mer eller mindre tvåspråkig.
– Jag försöker uppmuntra folk att våga tala och inte älta sig över om man gör språkfel. Staden har haft vissa problem med att rekrytera svenskspråkiga. Därför tycker jag också att staden i viss mån borde ordna språkundervisning framför allt i yrkesterminologi och uppmuntra personalen att ta del av utbildningen.
Är det en fördel för dig som fullmäktigeordförande att du ursprungligen är finskspråkig?
– Jag vet faktiskt inte. Det är väldigt sällan den saken ens kommer till tals. Jag har inte tänkt på det, men kanske det i fullmäktigearbetet kan vara en positiv sak att behärska bägge inhemska?
I sitt tal efter att hon valts till ordförande i början av juni påpekade Rinne att hon förespråkar fullmäktigeseminarier och aftonskolor samt frågestunder av olika slag. Det är inget som i dagens läge finns inskrivet i förvaltningsstadgan.
– Förvaltningsstadgan ska ännu revideras och det hör delvis till mina uppdrag att ta en titt på den. Vi kommer också att ordna två stycken fullmäktigeseminarier kring budget- och strategiarbetet nu under hösten.Stadens nya strategi är ett av de viktigaste dokumenten som fullmäktige ska besluta om.
Stadens image och rykte är något som Rinne vill att man fäster vikt vid. För att stå sig i konkurrensen är det där man måste satsa.
– Det viktigaste är att man lyckas bland annat med nyrekryteringar. Varje rekrytering är upp till bevis och en chans att bättra på imagen. Vi har det sist och slutligen så pass bra, vi ska inte älta problemen utan att söka lösningar. Vi ska lära oss marknadsföra det fina vi har.
Till det politiska ansvaret hör också förmågan att tidvis fatta obekväma beslut.
– Billiga politiska poäng slår tillbaka i längden, men samtidigt gäller det att kunna motivera besluten som folk har svårt att förstå.
Dialog och öppen kommunikation mellan olika enheter och tjänstemän är också en förutsättning för att förbättra imagen och bli effektivare.
– Onödig partipolitik borde vi försöka undvika och alltid tänka på befolkningens bästa. Samarbete lönar sig alltid.
Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi