Inför församlingsvalet: Stora beslut som påverkar många – men få röstar

Gemensamma kyrkofullmäktige besluter bland annat om församlingarnas fastigheter. Foto: Anja Kuusisto

Församlingsvalet brukar inte traditionellt höra till kioskvältarna, men trots det handlar det om viktiga beslut som fattas under de kommande fyra åren (2019–2022) som på ett eller annat sätt påverkar de flesta församlingsmedlemmarna.

Det handlar dels om fastigheter och personalresurser och dels den egna församlingens verksamhet: barnläger, söndagsskolor, barn- och ungdomsarbete, diakonitjänster med mera.

Backström nöjd med kandidaterna

Väståbolands svenska församlings kyrkoherde Harry Sanfrid Backström är nöjd med kandidatuppslutningen som tog fart efter en rätt trög inledning.

– Vi har många bra kandidater och jag tror att det kommer att bli ett bra val. Det blir ett visst utbyte av personer i och med att många som varit med länge inte längre ställer upp, men samtidigt är det bra med nya krafter. Jag hoppas att församlingsmedlemmarna tar sig tid att rösta, säger Backström.

Han ser bland annat Kyrkans central för det svenska arbetes samarbetsprojekt kring kristen fostran som en av de viktiga saker som församlingsrådet får ta ställning till under de kommande åren.

– Målsättningen med projektet är att stärka kontakten till familjer, ungdomar och unga vuxna samt att landstiga också inom arbetslivet. Återupptagningen av verksamheten med församlingsfaddrar är en annan fråga som kommer att bli aktuell, säger Backström.

Församlingsvalet i Pargas i siffror

  • Förhandsröstning 6–10 november.
  • Valdag 18 november.
  • Till Väståbolands svenska församlings församlingsråd (den orange listan) väljs 12 ledamöter bland 32 kandidater.
  • Till Pargas kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige (den blåa listan) väljs 20 ledamöter bland 33 kandidater från Väståbolands svenska församling, 11 från den finskspråkiga församlingen bland 21 kandidater.
  • Kandidaterna ställer upp på olika valmansföreningslistor, där de vanliga partipolitiska övertygelserna oftast återspeglas.
  • Valdeltagandet vid senaste församlingsval låg på 21,0 %.
  • Den kommundelsvisa fördelningen i sittande kyrkofullmäktige för de svenskspråkiga kandidaternas del är: Pargas 13, Nagu 3, Houtskär 2, Korpo 1, Iniö 1.
  • Alla medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som senast på valdagen fyller 16 år har rösträtt.

Fastigheterna på tapeten

Den finska församlingens kyrkoherde Juho Kopperoinen lyfter fram tryggandet av kontinuiteten och synligheten av församlingens arbete som en viktig poäng i valet.

Att man under det här året anställt en fastighetschef till den kyrkliga samfälligheten med ansvar för samtliga fastigheter glädjer Kopperoinen.

– En långtidsplan, vi kan kalla det en strategi trots att jag ogillar ordet i sig, för kyrkans fastigheter kommer att göras upp och den kommer gemensamma kyrkofullmäktige att få ta ställning till under den kommande fyraårsperioden. Den fungerar samtidigt som en grund för det framtida arbetet. I planen tas församlingarnas fastigheter upp till behandling i tre kategorier: fastigheter som används i församlingsarbetet, bostäder som församlingarna äger samt övriga fastigheter och markområden som församlingarna hyr ut, konstaterar Kopperoinen.

God samarbetsanda

Enligt Kopperoinen har arbetet i gemensamma kyrkofullmäktige under den senaste mandatperioden präglats av ett gott samarbete mellan de två församlingarna – och man har kunnat enas över språkgränserna kring de stora besluten.

– Det har förts modiga och rakryggade diskussioner i fullmäktige och man har vågat ta till orda. På den ekonomiska sidan handlar det alltid om en balansgång, säger han.

Vilka är skillnaderna mellan församlingsråd och gemensamma kyrkofullmäktige?

I församlingsvalet väljs dels den egna församlingens församlingsråd som i Väståbolands svenska församling består av 12 ledamöter. Av de sittande ställer åtta upp för omval, medan röstmagneten (132 röster vid församlingsvalet 2014) Christer Järnström inte längre kandiderar.

I valet av ledamöter till Pargas kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige – organet som alltså fattar beslut om bland annat samfällighetens budget, storleken på kyrkoskatten, byggprojekt och de största bidragen – blir det däremot ett större ombyte, då endast hälften av de sittande ställer upp för omval. Väståbolands svenska församling har 20 mandat i gemensamma kyrkofullmäktige.

Christer Järnström samlade flest röster också i detta val 2014 med 127 personliga röster. Många får se sig om efter en ny kandidat, eftersom inte mindre än 763 röster hos de nu sittande ledamöterna står herrelösa.

Situationen är motsvarande i den finska församlingen, där Merja Huvila (68 respektive 60 röster) inte heller ställer upp för omval.

I förlängningen påverkar också församlingsvalet valet av ombud till kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet, som med sina 96 valda ombud drar de stora riktlinjerna – och utser en ny biskop för Borgå stift nästa år. Det är kyrkomötet som beslutar om viktiga riktlinjer för kyrkans lära och arbete, och bland annat gör ändringar i innehållet i kyrkolagen – som sedan riksdagen antingen antar eller förkastar.

Lekmannaombuden till kyrkomötet väljs av kyrkofullmäktige.

Valkompassen hittas på www.forsamlingsvalet.fi/valkompassen. Kandidatlistorna i sin helhet har postats hem till röstberättigade i samband med meddelandet om rösträtt i församlingsvalet.

Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi