Kanslibyggnadens fuktskada kan bli dyr

Kanslibyggnaden där bland annat ekonomikontoret, gravkontoret och pastorskansliet verkar. Foto: Mikael Heinrichs.
Kanslibyggnaden där bland annat ekonomikontoret, gravkontoret och pastorskansliet verkar. Foto: Mikael Heinrichs.
Församlingarna går back drygt 230 000 euro nästa år enligt den i måndags godkända budgeten.
Gemensamma kyrkofullmäktige godkände i måndags budgeten för Pargas kyrkliga samfällighet 2016. Budgeten pekar på ett underskott om drygt 230 000 euro, men är oberoende ett steg i rätt riktning. I den preliminära totala budgeten som gemensamma kyrkorådet behandlade i november gick man mot ett underskott om drygt 360 000 euro och innevarande års budget pekade på ett underskott om drygt 400 000 euro.
– Behandlingen gick i god anda och en hel del detaljer i den diskuterades, vilket förstås är en bra sak. Vissa formuleringar justerades men inga större ändringar gjordes i budgeten som godkändes med ett underskott om drygt 230 000 euro, säger kyrkofullmäktiges viceordförande Eric Jansson som ledde ordet i måndags.
– Jämfört med tidigare år var stämningen trots det positiv och folk var på det stora hela nöjda det stora underskottet till trots. Alla insåg allvaret och att utvecklingen är oroväckande, men samtidigt märker vi att vi är på väg i rätt riktning, säger Jansson.
Församlingshemmet ska få en ny skjutdörr som är ljudisolerande. Foto: Mikael Heinrichs.
Församlingshemmet ska få en ny skjutdörr som är ljudisolerande. Foto: Mikael Heinrichs.
En punkt som diskuterades rätt aktivt var framtidsplanerna för kanslibyggnaden och kommande reparationer där. En fuktskada upptäcktes i fastigheten i slutet av september och av den orsaken brådskar planeringen och omdisponeringen där.
– Det handlar då närmast om hur utrymmesanvändningen där skall optimeras i sin helhet, säger Jansson.
Renoveringen betyder att kanslifunktionerna omplaceras och bland annat diakonin föreslås flytta till lämpligare utrymmen. Sammanlagt 250 000 euro finns reserverat i budgeten för renoveringen.
Bland övriga fastighetsinvesteringar finns 10 000 euro för reparationen av sprickor i Nagu kyrkvägg, 10 000 euro för en ljudisolerad dörr till Pargas församlingshem samt 5 000 euro för dräneringen av norra sidan av Korpo kyrka. För Iniö kyrkas del utreder man möjlighet till alternativ uppvärmning i och med att balkarna under golvet murknat och ska åtgärdas.
Några försäljningsbeslut eller beslut att inte sälja någon viss fastighet fattades inte i samband med budgetbehandlingen.
– Men fastigheterna är som bekant en stor fråga och ett helhetsbeslut borde fattas på den punkten. Kartläggningar och planeringen måste gå framåt, det var alla överens om, påpekar Jansson.
Medgången i Kyrkans servicecentral Kipa (Kirkon palvelukeskus) har enligt tidigare beslut skjutits upp så långt det går, det vill säga till den 1.1.2017. Det är framför allt ett missnöje hos kunder, inte minst beträffande den svenskspråkiga servicen, som ligger bakom det här beslutet. Dessutom anser Pargas kyrkliga samfällighet att det ekonomiprogram som används fungerar bra och motsvarar behoven.
Webbkommunikationen kommer att ändra under 2016 då man också i Pargas har för avsikt att ta i bruk kyrkostyrelsens webbtjänst Klockaren. Användandet av tjänsten kommer att vara avgiftsfritt åtminstone fram till slutet av 2016. Efter det är det möjligt att de betalar en avgift enligt medlemsantal. Det är kyrkomötet som beviljat pengar för projektet.
Ett exempel på en fungerande tvåspråkig lösning med det här systemet är Lovisanejdens församlingar.
Mikael Heinrichs
050 306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi


Pargas kyrkliga samfällighets budget 2016

  • Verksamhetsintäkter 669 514 euro
    varav hyresintäkter 369 564 euro
  • Verksamhetskostnader 3 668 983 euro
    varav personalkostnader 2 341 262 euro
  • Skatteinkomster 3 258 326 euro
  • Årsbidrag -24 603 euro
  • Avskrivningar -206 092 euro
  • Underskott 230 695 euro