Miljönämnden: inget hästförbud, ingen grill, förlängt arrende och buller

Ingen ny grillverksamhet i f.d. Parburgers utrymmen, säger miljönämnden. Burgaren på bild har ingenting med den aktuella verksamheten att göra. Arkivfoto: Mikael Heinrichs.
Ingen ny grillverksamhet i f.d. Parburgers utrymmen, säger miljönämnden. Hamburgaren på bilden har ingenting med den aktuella verksamheten att göra. Arkivfoto: Mikael Heinrichs.
Nästa onsdag den 16 september sammanträder miljönämnden i Pargas och tar bland annat ställning till besvärsskriften som Loskarnäs enskilda väglag lämnat in angående nämndens tidigare beslut i ärendet kring stallens användande av vägarna.
Väglaget hade önskat att få sätta upp trafikmärken som förbjuder ridning på vägarna, i likhet med de som finns längs Skärgårdsvägen i Ersbytrakten, men fått nej av staden. I sitt utlåtande föreslås nämnden hålla fast vid att inget nytt framkommit i ärendet som skulle ge en orsak att ändra beslutet. Nämnden motiverar det att besluten i fallen Ersby/Loskarnäs skiljer sig från varandra med att alla fall behandlas enskilt och att det inte finns någon rådande lagstiftning och rättspraxis i frågor som rör allemansrätten.
En anhållan om att starta upp grillkioskverksamheten i f.d. Parburgers och Appelsiinimajas lokaler i korsningen av Kalkvägen och Boställsvägen hade lämnats in. Arrendeavtalet för tomten gick ut vid slutet av 2014 och kioskbyggnaden borde enligt avtalet ha avlägsnats och området städats upp innan utgången av juni i år av den senaste ägaren Paraisten Elefantti Oy. Byggnaden står fortfarande kvar.
Nämnden och närlingslivschefen Tomas Eklund anser att platsen inte längre är tillräckligt konkurrenskraftig för denna typ av verksamhet och dagens krav i allmänhet, vilket de motiverar sitt nej med.
Däremot föreslås nämnden godkänna en förlängning på tio år av SF Caravan Pargas Nejden rf:s arrendeavtal för campingområdet i Stagsund. Det nuvarande avtalet löper ut i slutet av april 2017, men föreningen vill investera och har redan nu ansökt om en förlängning på tio år till, fram till utgången av april 2027.
Nämnden föreslås bevilja förlängningen med ett årsarrende om 1 500 euro samt ansvaret för renhållningen av hela friluftsområdet, inklusive badstranden som är i allmänt bruk.
Grannar till Sports Gym har i maj lämnat in en klagan om bullerolägenheter kvällstid under en längre tid. Nämnden föreslås besluta om att dörren till reservutgången mot grannarna skall hållas stängd då ljudanläggningen i gympasalen används samt att ljudnivån med vädringsluckorna öppna inte får överskrida 80 +/-5 dB(A) och att gymet förutsätts kunna verifiera ljudnivån med en mätare. Dessutom skall en ljuddämpande skiva monteras på de redan befintliga bullerskydden på vädringsluckorna senast vid årets slut.
Mikael Heinrichs
050 306 2004/mikael.heinrichs@fabsy.fi