Nordkalks granuler renar till sjöss

Nordkalk har varit med och utvecklat en svavelreningsmetod, där Nordkalks granuler av släckt kalk absorberar svavlet från rökgaser på fartyg.

Själva reningen av rökgaserna sker i en så kallad torrskrubber, en specialutvecklad anläggning.

Vid årsskiftet träder ett direktiv i kraft som reglererar sjöfartens svavelutsläpp. Då rederierna måste bemöta de strängare svavelutsläppskraven kan Nordkalks produkt bli ett relevant alternativ.

Det tyska rederiet Rörd Braren är det första som tar i bruk metoden på två av sina fartyg.

– Vi är glada över tyska Brarens val av teknik. De blir en viktig referens för oss i fortsättningen, säger  Kjell Weppling vid Nordkalk.