Skolor och politik

Anja Kuusisto 4.9.14.
Bildningsnämnden i Pargas anser enhälligt att årskurserna 7–9 i Kyrkbackens skola i Nagu inte ska flytta någonstans.
Frågan har beretts i en arbetsgrupp det senaste året och tjänstemannaberedningen gick ut på att högstadieeleverna skulle flytta till Skärgårdshavets skola i Korpo.
Då bildningsnämnden i princip upprepar samma stånd-punkt som den hade för ett år sedan och dessutom är enhällig finns det inte så mycket att säga om saken.
Då måste inbesparningen hittas någon annanstans.
Skulle det där annanstans av nöden råka vara inom samma sektor, det vill säga skolsektorn, är det lätt hänt att tankarna går till byskolnätet i Pargas.
Där har vi också en utredning på gång. Lågstadierna Våno, Skräbböle och Sunnanberg är under lupp.
Nu har skolan i Nagu i åk 7–9 omkring 40 elever.
Alltså ungefär lika många som Våno skolas elever, lågstadiebarnen som nu temporärt går i skola i baracker på Skräbböle skolas gårdsplan.
Att ”flytta på” högstadieelever borde i princip vara ett lättare beslut att ta, än att stänga en lågstadieskola som berör mindre barn. Men en skolstängning är aldrig lätt.
Inte för en kommunalpolitiker – inte för skolbarnen. För de förra är den ett obekvämt beslut, för de senare är den en förändring i vardagen.
Oberoende kommer samma bildningsnämnd att i förlängningen ställas inför frågan fler gånger. Samma nämnd kommer att vara tvungen att grubbla på timresurser, tjänster, skolnät.
Att bevara skolan i Nagu är framförallt ett politiskt beslut som signalerar skolans betydelse för Nagu.
Det måste man respektera.
Skolan är viktig, inte bara som skola utan som en förenande faktor och som ett möjligt inflyttningsargument.
Samtidigt måste man erkänna att många ungdomar gärna vistas i en miljö med lite fler ungdomar, men det har nu inte kommit fram i debatten.
Skulle det trots allt finnas någon Nagubo som till och med tycker att 13-15-åringen möjligen skulle ha en minst lika bra skoltid i en lite större skola i Korpo eller Pargas – ja, då kanske den Nagubon håller tyst.
Majoriteten vill alldeles säkert ha skolan kvar. En enhällig nämnd vill ha skolan kvar.
Så stadsstyrelsen, som är nästa instans för ärendet, får ta skeden i vacker hand.
Men med vilka händer sparbesluten i staden ska tas har man skjutit upp.
Visserligen, ett par steg har man tagit: Simonkylän koulu kommer att flytta till Kyrkbackens skola hösten 2015 och rektorstjänsterna för högstadiet i Korpo och det i Nagu ska bli gemensamma.
Det är också reella inbesparningar.