Sommarfunderingar

Harry Bondas.
Harry Bondas.
Statistiken visar att april månad varit den varmaste aprilmånaden på länge. När detta skrivs, kring den 10 maj, är det över 10 grader varmare än normalt, även om nätterna och morgnarna är svala. Månntro detta väder håller i sig?
Så över till den fortfarande högaktuella social- och hälsovårdsreformen. En reform som jag skrivit om i många år. Regeringen enades i början av april om en vårdreform, som innebär att vården skall organiseras av 18 landskap. Nedan de viktigaste punkterna i vårdreformen:
1) Hurudan förvaltningsreform är det frågan om: I början av år 2019 överförs social- och hälsovården från kommunerna och samkommunerna till de 18 landskapen. Den högt specialiserade sjukvården sköts av de 5 universitetssjukhusen (i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Kuopio och Uleåborg). Dessutom skall den omfattande jourverksamheten handhas av de 5 universitetssjukhusen samt 7 centralsjukhus. De 7 centralsjukhusen har ännu inte utsetts.
2) Finansieringen: Staten kommer att stå för finansieringen, antingen genom en höjning av inkomstskatten eller genom en särskild Sote-skatt. Meningen är att kommunalskatten sänks i motsvarande grad, så att skatteuttaget inte stiger.
3) Personal och fastigheter: Personalen vid kommunerna och samkommunerna kommer att övergå i landskapens tjänst som s.k. gamla arbetstagare. Fastigheter och egendom kommer att överföras från sjukvårdsdistrikt till landskap, medan de utrymmen som kommunerna äger kommer att hyras av landskapen.
4) Beslutanderätten i landskapen: Det högsta beslutande organet i landskapet kommer att bli landskapsfullmäktige. Medlemmarna i landskapsfullmäktige kommer att väljas genom direkta val. Det första valet kommer att ske år 2018.
5) Bolagisering och valfrihet: För att valfrihet skall uppnås föreslås att de offentliga tjänsterna bolagiseras så att den offentliga sektorn, den privata sektorn och den tredje sektorn har samma utgångsläge vid en konkurrensutsättning. Några detaljer om hur bolagiseringen skall ske finns ännu inte. Frågan om det skall det bli ett stort bolag i varje landskap eller en mängd små bolag är helt öppen.

Sote-reformen är sålunda en mycket omfattande och radikal reform. För att Sote-reformen skall lyckas krävs att alla parter medverkar.

Sote-reformen är sålunda en mycket omfattande och radikal reform. För att Sote-reformen skall lyckas krävs att alla parter medverkar.
Kommunerna kommer i praktiken att förlora hälften av sina uppgifter. Kvar blir dagvården, grundutbildningen, idrott, ungdom och kultur samt markplanering.
Tyvärr har vården på svenska i Sote-reformen hittills inte beaktats.
Ha en bra sommar!
Harry Bondas
harry.bondas@parnet.fi