Staden presenterar konceptplan för Kyrksundsstranden

Illustrationsbild av hur Kyrksundsstranden kunde tänkas se ut. Bild: Kimvestor Oy
Pargas stad har för avsikt att ändra den detaljplan som upprättades för Kyrksundsstranden 2004. Målet var ursprungligen att skapa ett område med tät och låg trähusbebyggelse vid Sundet, men området har mestadels inte blivit bebyggt och utgör i dagens läge ett ovårdat och outnyttjat område i stadens centrum.
Pargas har lyft fram centrumutveckling och ett utökat bostadsbestånd i centrum som ett spetsprojekt, eftersom staden anser att det är människorna som gör ett centrum trivsamt och ökar dragningskraften i centrum. Staden vill ge människor i alla åldrar och i olika livssituationer möjlighet att bosätta sig nära mångsidig service och goda trafikförbindelser. I Kyrksundsstranden är tvåspråkig service, promenadstråk vid stranden, kollektivtrafik och Centralparken nära.
Staden har under hösten beställt konceptplaner för Kyrksundsstranden och den första av planerna har nu sett dagens ljus. Förslaget för bygg- och miljönämnden är att denna konceptplan för norra delen av Kyrksundsstranden väljs som utgångspunkt för en ändring av detaljplanen. Samarbetet med Kimvestor Oy skulle till denna del fortsätta. Detaljplaneändringen omfattar tomter som ägs av staden, men diskussioner förs med privata markägare kring möjligheten att utvidga ändringen att även omfatta en del intilliggande områden.
I konceptplanen presenteras en vision om ett område med låg trähusbebyggelse i ungefär 3–4 våningar. I planeringen har man strävat efter att beakta en mänsklig skala i kvartersstrukturen, hur strukturen ansluter till den befintliga omgivningen och gränsar till vägar och leder. Området förblir ett bostadsområde, dock med möjlighet att placera enstaka affärslokaler på de nedersta våningarna i husen. En utgångspunkt för planeringen och genomförandet är att också möjliggöra en utökad produktion av hyresbostäder i centrum. Parkeringen skulle huvudsakligen placeras i gatunivå under husen.
I konceptplanen har man hållit sig till den ursprungliga tanken om kvartersstruktur, ett relativt lågt allmänt intryck och trä som byggmaterial. Målet är att Kyrksundsstranden när det färdigställs motsvarar 2020-talets syn på en modern trästad.
Staden har som mål att upprätta detaljplaneändringen för området under 2018 så att området kan börja bebyggas 2019.
PK