Sommarfunderingar

Harry Bondas.
Hittills har det åtminstone vad gäller vädret varit en bedrövlig sommar, men när den här spalten skrivs ser det ut som om en normal högsommar är på väg. I vårt växthus odlas det tomater, chili och små auberginer, en spännande nyhet. Också vår kära snok dök äntligen upp i mitten av juli. Allt verkar sålunda normalisera sig.
Social- och hälsovårdsreformen. Att social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen skjuts upp överraskar inte grundlagsexperterna. I slutet av juni tog riksdagens grundlagsutskott ställning till social- och hälsovårdsreformen. Utskottet framförde kritik mot vissa centrala punkter och efterlyste korrigeringar: Valfriheten inom social- och hälsovården är problematisk med tanke på grundlagen.

Kommunerna kommer också i fortsättningen att ansvara för främjandet av kommuninvånarnas välfärd och hälsa.

Ett annat centralt problem är kravet på bolagisering av offentliga tjänster, vilket strider mot grundlagen. Tidtabellen är för snäv. Vidare ansåg grundlagsutskottet att grundlagen förutsätter att landskapen själva får producera social- och hälsovårdstjänster.
Utskottet framhöll dock vikten av att reformerna genomförs, men med behövliga korrigeringar.
Regeringen tog kritiken på allvar och beslöt den 5 juli att fortsätta genomförandet av social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen, men så att reformerna träder i kraft först den 1 januari 2020, och inte den 1 januari 2019. Landskapsvalen kommer inte att hållas i februari 2018 utan i oktober samma år.
När det gäller valfrihetslagen kommer regeringen att lämna en ny proposition i början av år 2018.
I enlighet med grundlagsutskottets önskemål behandlas landskapslagen och ordnandet av social- och hälsovården samtidigt i riksdagen. En viss osäkerhet har dock tillkommit i och med att Sannfinländarna splittrats. Splittringen innebär att regeringen har en mycket knapp majoritet i riksdagen. En annan osäkerhetsfaktor är att projektledaren för social- och hälsovårdsreformen, Tuomas Pöysti, lämnar sin post i och med att han blir justitiekansler den 1 januari 2018.
Kommunerna kommer också i fortsättningen att ansvara för främjandet av kommuninvånarnas välfärd och hälsa.
Jag tror att den tredje sektorn och kommuninvånarna måste engageras mer i den kommunala verksamheten. Kommunerna är tvungna att se över sin organisation. Nämnder kan sammanslås och helt nya nämnder kan skapas.
Harry Bondas
kommunalråd